Maya kohtalonperheen akselit ja painopisteet

Kohtalonkuvan akselit

Akselit ja painopisteet - Astro.fi

Kohtalonperhe voidaan nähdä myös keholliseen olemukseemme heijastuvana henkilökohtaisena elämänpuuna. Kuvion pystyakseli, jolle sijoittuvat opas-, syntymä- ja okkultti symbolit, toimivat sielutason olemuksen kuvaajina, ilmentäen sitä kuka olet. Tässä mielessä kuvion ylimpänä oleva opas-sijainti kohdistaa päähän ja aivojen alueelle, keskellä oleva syntymä-sijainti sydämeen ja alhaalla oleva okkultti sijainti jalkoihin ja energioiden maadoittamiseen.

Niin ikään pystyakseli symbolisoi taivaan ja maan yhdistävää kanavaa, jonka keskikohtaan ihminen on asettunut muuntamaan ja fyysisoimaan energioita erilaisiin ilmenemismuotoihin. Elämänpuun runkona se voidaan yhdistää myös selkärankaan ja kundaliiniin. Tämä vertikaalinen linja tiivistää chakrakentän kolmeen vahvistuvaan energiakeskukseen, opas-aseman kruunuchakraan, syntymämerkin sydänchakraan ja okkultin aseman juurichakraan.

Pystyakseli on luonteeltaan enemmän abstrakti ja ajattomuutta tukeva. Kuvion vaaka-akselille sijoittuvat puolestaan syntymäenergian molemmille sivuille ryhmittyneet vahvistavat ja haastavat positiot. Nämä kaksi voimaa kertovat ensisijaisesti niistä asioista, joita kohtaat ja joiden parissa elämändraamaa näyttelet. Poikittaisia suuntia määriteltäessä kohtalonkuvan asetelmaa on katsottava siten, kuin ihminen seisoisi edessäsi kasvot sinuun päin. Näin ollen keskusmerkin vasen puoli (näytöltä katsottuna oikea) edustaa voimavarojen sijaintia, kehossa vasen käsi, ja oikea vastavoiman aluetta, kehossa oikea käsi.

Tämä horisontaalinen taso voidaan nähdä kaksinapaisen, dualistisen maailmankuvan temmellyskenttänä, jossa yinin ja yanin, feminiinisen ja maskuliinisen tai positiivisen ja negatiivisen väliset tasapainotukset voivat toteutua. Se on luonteeltaan enemmän aikaan sidottu, kokemuksiin nojaava ja konkretisoiva taso.

Elämänkaaren painopistejaksot

Silloin kun määritellään syntymä-energioita, voi kohtalonkuvan vertikaalinen akseli antaa näkemystä myös kohtalonperheen symbolien ajallisesta läsnäolemisen asteesta ja kehityskaaresta. Kuten vastasyntynyt tarvitsee äitinsä ja vanhempiensa välitöntä huolenpitoa, on lapsuudenaikakin kohtalonperheen sisällä aina murrosikään asti opasvoimien suuremman ohjausvoiman ja tuen alaisuudessa. Tämä ensimmäinen ajallinen kaari määritellään hedelmöittymisen hetkestä kolmanteentoista ikävuoteen ja se totuttaa ihmistä polariteettitodellisuuden lainalaisuuksiin.

Ikävuodet 13 - 26 ovat jo omaan syntymäenergiaan kohdistuvaa lähentymistä ja omavoimaisuuden toimeliasta käyttöönoton aikaa. Nuoruus ja aikuistuminen tuovat esiin minäkuvan raameja ja opettavat tutustumaan niin itseen kuin ympäröivään maailmaankin.

Ikävuodet 26–39 vievät painopistettä elämän haasteiden kohtaamiseen ja niiden syvällisempään ymmärtämiseen. Jakson aloittava 26. elinvuosi on kaikilla täydellinen vastavoiman vuosi. Tänä aikana elämän haasteet opitaan tunnistamaan tarkemmin.

Ikävuodet 39–52 täydentävät edelleen mielentalon vankistuvia rakennelmia, jolloin omat voimat ja kyvyt voivat kehittyä täyteen voimaansa. Voimavarat tunnistetaan paremmin ja niitä myös opitaan käyttämään yhä tarkoituksenmukaisemmin.

Ikävuodet 13–52 ovat siis tiiveimmin oman syntymäsignatuurin sydänalueilla, kokien ja ottaen vaikutteita niin elämän haasteilta kuin vahvuuksiltakin. Ihminen tutustuu itseensä ja tehtäväänsä aineen maailmassa sovittaen sitä kuitenkin samanaikaisesti kosmisempaan viitekehykseen. Aste asteelta elämäntarkoitus alkaa hahmottua.

52. ikävuodesta alkaen kohtalonperheen okkultti merkki voimistuu ja ottaa hallitsevampaa roolia. Parhaimmassa tapauksessa se voi tavallaan jopa luoda ihmisen uudelleen ja vihkiä uudelle tietoisuudentasolle. Näin elämäntie, joka sisäistettyjen kokemuksien avulla on johtanut yhä syvempään itsetietoisuuteen ja ymmärrykseen olevasta, saa mahdollisuuden alkaa uuden kierroksen spiraalin uudelta, korkeammalta tasolta.

Myös Dreamspellissä 52. elinvuosi edustaa paluuta takaisin syntymäenergiaan. On kuitenkin huomioitava, että ikäkaudet eri kohtalonkuvan positioille ovat suuntaa antavia ja yksilöllisen sielunsuunnitelman sisältö voi muuttuvassa ajassa ilmaista itseään myös tästä ajoitusmallista poiketen. Elämänkokemukset kuitenkin lopulta yhdistävät tietoisuuden kiteytyäkseen oman syntymäsignatuurin ympärille.

Katso oma Kohtalonperheesi!

Oman Kohtalonperheesi voit muodostaa Maya-kalenterin avulla. Lue lisää Maya-kalenterista ja tilaa omaksesi!

Tutustu Maya-astrokalenteriin!