Toistuvien aaltojen laulut

Kirjoitettu: 28.4.2017

-          Tzolkinin aaltojaksot

 

Tärkein tzolkinin kaikista jaksollisista periodeista on kiistämättä kolmetoistaportainen aaltojakso. Jose Argǜelles on mm. todennut, että aaltojakso on hallitsevin galaktinen aikajakso, kun neliulotteista todellisuutta tuodaan johtavammaksi elementiksi 3D:n – käytäntöihin. Dreamspellin kosmologiaa sovellettaessa se on myös ainoa kokonaisuudesta irrotettavissa oleva, ja siten myös täysin erillisenä ymmärrettävissä oleva periodi. Tässä mielessä se on verrannollinen operointialustaan, jonka kautta erilaisia aika/tila ohjelmia; ajatuksia, tunteita ja tekemisen muotoja, voidaan tarkastella ja prosessoida läpi.

Kun puhutaan aaltojaksosta, puhutaan muutoksen voimasta, joka on aina ja kaikkialla ympärillämme. Olemme alttiita sen vaikutuksille varsinkin aikaan sidotuissa merkityksissä, koska niihin aaltojaksot rytmittyvät meille ymmärrettävimmin.  Tosin vallitseva ajallinen standardi ei millään tavoin huomioi 13 voimaa, koska se on muunnettu kalenterissamme 12 kuukauden aurinkovuodeksi, joka epäsuhtaisesti hajottaa kolmannentoista kuun sisällön 365 päiväisen vuoden nykyiseen kuukausijakoon. Näin galaktiset vakiot eivät ole täysimääräisesti päässeet toteutumaan, eikä todellinen 13 kuukauden rytmi voinut kytkeä meitä luonnollisesti ja samanarvoisesti luomakunnan muihin olentoihin ja Gaiaan, Maa-äitiin itseensä. Itse-asiassa olemme lähes koko sivilisaatiosyklin ajan olleet sodassa itsemme ja niiden kompleksien kanssa, joita ristiriidat ihmisten kuin koko ihmiskunnan ja Maan välillä ovat synnyttäneet. Planeettamme luonnon ja sen lajien diversiteetin nykytila on yksi välillinen seuraus tästä epäharmoniasta.

Aaltojakso rakentuu 13 soinnun kosmologialle ja aurinkosymboleille niiden eri sijainneissa jakson sisällä. Tzolkinissa on yhteensä 20 aaltojaksoa eli yksi jokaiselle symbolille.  Soinnusta yksi alkaen aaltojakson yksiköt siirtävät energiasisältöään kumulatiivisena voimana eteenpäin, aina soinnun 13 huipentumaan asti. Ajallisesti tarkasteltuna jakso tarjoaa etenemismallin toteuttaa itseä, kunkin aaltojakson sisällön tarkoituksen mukaisesti.  Tämä tarkoittaa neli- ja viisiulotteiseen aikamalliin tahdistumista, kun sitä lähdetään seuraamaan ja soveltamaan ajatuksentasolla.

Tämä vastapäivään kiertävä ja G-muotoon kääntynyt aalto sisältää rakenteellisesti sisään - ja ulostuloportit, kaksi tornia ja yhdeksän kammiota. Esimerkiksi tzolkinin ensimäistä magneettista sisääntuloporttia hallitsee Punainen Magneettinen Lohikäärme, joka luo puitteet jakson sisällölle. Periodin viidennessä positiossa, Yliääni tornissa, jakson resursseja kokoaa ja johtajuutta perään kuuluttaa Punainen Yliääni Käärme ja yhdeksännessä, Solaarisessa tornissa, liikevoimaa vahvistaa Punainen Solaarinen Kuu.  Aaltojakson päättää kolmannessatoista Kosmisessa portissa Punainen Kosminen Taivaanvaeltaja, joka vastaa jakson aikana käsitellyn informaation siirtymisestä uuteen sykliin.  Tämä edellä kuvattu rakenne toistuu vaihtuvin merkityssisällöin kaikissa 20 jaksossa.

Verta ja Alkuvettä edustava Lohikäärme tunnetaan elämänlähteenä ja tzolkinin aloittavan aaltojakson ensimmäisenä merkkinä, se kantaa kolmen muun punaisen merkin ohella vesielementin emotionaalista, uutta synnyttävää elämänvoimaa.  Myös Magneettisen Lohikäärmeen (Kin 1) ja tzolkinin päättävän Kosmisen Auringon (Kin 260) suhde on erityinen, koska ne muodostavat rajapinnan feminiinisille ja maskuliinisille voimille, jossa ne voivat eriytyä, yhteensulautua tai tietyissä olosuhteissa tarvittaessa kokonaan vaihtaa polariteettia.

Kun henkilökohtainen mayasignatuuri on soinnun ja symbolin osalta saatu selville, voidaan oma aaltojakso ja merkin sijainti sen sisällä paikallistaa tzolkinista. Tämän tiedon avulla voidaan oman elämäntehtävän luonnetta ja laatua lähestyä tarkemmin. On myös huomioitava, että samaan aaltojaksoon syntyneillä henkilöillä on usein yhteisiä intressejä niiden asioiden suhteen, joita jakso määrittelee. Näiden ihmisten mayapersoonien selvittäminen esimerkiksi lähipiirin suhteen, voi entisestään rikastuttaa kokemuksien laatua ja auttaa niiden parempaa ymmärtämistä.

Onneksi ajanpitäjiä ja henkiseen perimään perustuvien tietojen tallentajia on kuitenkin aina ollut. Historian aikana alkuperäiskansat eripuolilla planeettaa ovat seremonioissaan laulaneet kosmista G:tä, Gaiaa, kunnioittaessaan Maata ja sen kosmisia yhteyksiä. Tänäkin päivänä nuo yhteydet ovat uudelleen aktivoitavissa. Kun aaltojakson käyttövoimana toimii tiettyä tarkoitusta lähestyvä tietoisuus, on muistettava soveltaa kaikkea sitä tietoa ja ymmärrystä, jota meille ajatuksenvoimasta on kertynyt. 

Maya-astrologi Esa Hyppönen